کرج،مهرویلا،میدان مادر،مجتمع مادر،طبقه اول،واحد1

PROGRESS BARS

Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Social ۹۵%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Social ۹۵%
Development ۹۰%
Design ۸۰%
Marketing ۷۰%
Social ۹۵%